หน้าหลัก
ผู้ตรวจราชการ
สำนักผู้ตรวจราชการ
E-Inspection
กิจกรรมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กิจกรรมของสำนักผู้ตรวจราชการ
แผนการตรวจราชการ
คำสั่งแบ่งเขตการตรวจราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ
สถานที่ตั้งหน่วยรับการตรวจ
ข้อมูลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ฐานข้อมูลทำเนียบส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค
เรื่องร้องเรียน
KM สำนักผู้ตรวจ
วารสาร
รายงานการตรวจ ประจำปี
ข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการ
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ
ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีตรวจบูรณาการ
ปฏิทินกิจกรรม
Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  สถานที่ตั้งหน่วยรับการตรวจ
ข้อมูลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
แผนที่ประเทศไทยแบ่งตามเขตตรวจราชการ
ดูทั้งหมด >>
 
  กิจกรรมของสำนักผู้ตรวจราชการ

ต้อนรับ ท่านวีระยุทธ สุขเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และประชุมหารือการแบ่งเขตการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

    
อ่านรายละเอียด >>

ทำบุญวันสงกรานต์ ๒๕๕๘

    
อ่านรายละเอียด >>

ประชุม เรื่อง การแก้ไขปัญหาตามผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

    
อ่านรายละเอียด >>
 
  กิจกรรมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

พันโท นายแพทย์ เอนก ยมจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นผู้บรรยายพิเศษ วิชากฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์

    
อ่านรายละเอียด >>

ประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

    ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘
อ่านรายละเอียด >>

ศาสตราจารย์วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการรอบที่ ๒/๒๕๕๘

    ตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
อ่านรายละเอียด >>
 
  ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีตรวจบูรณาการ

ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

    
อ่านรายละเอียด >>

ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

    
อ่านรายละเอียด >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
  รายงานการตรวจ ประจำปี
รายงานการตรวจราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานผลการตรวจราชการแบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบที่ ๒)
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รอบที่ ๒
ดูทั้งหมด >>
 
แบบฟอร์มการตรวจราชการ
ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ขนาดไฟล์ (59.00 KB)
ข้อมูลพื้นฐานของกรมบังคับคดี
ขนาดไฟล์ (55.50 KB)
ข้อมูลพื้นฐานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวขน
ขนาดไฟล์ (69.00 KB)
ข้อมูลพื้นฐานของกรมคุมประพฤติ
ขนาดไฟล์ (69.50 KB)
ข้อมูลพื้นฐานของกรมราชทัณฑ์
ขนาดไฟล์ (62.50 KB)
ดูทั้งหมด>>
 
กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
 
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.