หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สวัสดิการ
KM
ข่าวสารและกิจกรรม
ระเบียบต่าง ๆ
ข่าวรับสมัคร
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์
ยส.
แสดงความคิดเห็น
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปจำนวนบุคลากร
ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่

สินค้าสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
ระบบตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาล
Download เอกสารกองการเจ้าหน้าที่
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :  คน

 
สหกรณ์
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

... มีข่าวดีมาบอก ...

        สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ

สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ 3 ต่อปี

โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.  เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

2.  สหกรณ์ฯ จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ทราบเป็นคราวๆ ไป           

3.  สหกรณ์ฯ จะคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินฝากคงเหลือ โดยจะคิดดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม

4.  จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์ฯ จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

5.  การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเดือนใดถอนมากกว่า 1 ครั้ง สหกรณ์ฯ คิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2502 6678, 0 2502 8063


ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม Tel : 0 2141 5100 All rights Reserved.